จัดกึ่งกลาง หน้าพร้อมเส้นแบ่งใน Microsoft Word

สำหรับการใช้งาน Microsoft Word 2010/2013/2016 มีตัวเลือกให้ปรับการตั้งค่าเกี่ยวหน้ากระดาษ เช่น การแบ่งกึ่งกลางหน้าออกเป็น 2 ส่วน โดยเท่าๆกัน พร้อมเส้นแบ่งกลางระหว่างหน้า ถ้ายังนึกไม่ออก ให้คิดถึงกระดาษข้อสอบของครูหรืออาจารย์ ที่มักจะแบ่งครึ่ง คำถามของข้อสอบ ออกเป็นสองส่วน ซ้าย ขวา แบบเท่าๆกัน

ซึ่งการ จัดกึ่งกลาง คือการใช้ตัวเลือกจัดการ Columns (คอลัมน์) ช่วยให้เอกสารมีความสวยงาม หรือ ลดจำนวนหน้าของกระดาษ เพื่อความประหยัดในการใช้กระดาษ หรืออื่นๆ ตามจุดประสงค์ที่ต้องการจัดกึ่งกลาง

จัดกึ่งกลางใน Word

  1. ที่ Microsoft Word ให้เลือกที่แท็บ Page Layout (เค้าโครงหน้ากระดาษ) และคลิกที่หัวข้อ Columns (คอลัมน์) จากนั้นเลือก More Columns…

microsoft word

  1. เลือกรูปแบบการแบ่ง Columns ตามที่ต้องการ และหากต้องการใหเแสดงเส้นแบ่งกึ่งกลาง ให้คลิกเลือกที่ช่อง Line between เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม Ok

msofficehelp-set-columns-word-01

  1. จากนั้นจะได้หน้ากระดาษที่จัดกึ่งกลาง โดยทำการพิมพ์ไปเลื่อยๆ แล้วจะแสดงที่ด้านขวาให้โดยอัตโนมัติ

msofficehelp-set-columns-word-02

  • เสร็จเรียบร้อยสำหรับ การจัดกึ่งกลางหน้าพร้อมเส้นแบ่งใน Microsoft Word

0 Reviews

Write a Review